Svet zavoda

 

Člani Sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v šoli. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

Svet zavoda sestavljajo:

 • 3 predstavniki ustanovitelja,
 • 5 predstavnikov zavoda in
 • 3 predstavniki staršev.

Predsednica Sveta zavoda je Darja Majhenič, namestnik predsednice pa Darko Smiljan.

Pristojnosti Sveta zavoda obravnava 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Svet zavoda obravnava:

 • vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli,
 • usmerja materialno poslovanje šole,
 • sprejema Letni delovni načrt,
 • sprejema Zaključno poročilo,
 • sprejema Poslovno poročilo,
 • opravlja druge naloge, v skladu z zakonskimi predpisi in statutom šol.

 

PLAN SESTANKOV SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023:

 • 22. 9. 2022, ob 16.30
 • 15. 12. 2022, ob 17.00
 • 28. 2. 2023, ob 17.00
 • 07. 6. 2023, ob 17.00

 

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023:

zapisnik 1. seje sveta zavoda_september 2022

zapisnik 2.seje sveta zavoda december_2022

 

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022:

POSLOVNIK SVETA ZAVODA:

 
 
 
 
Dostopnost