KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je pričel veljati marca 2003 in je pomemben za vsakega državljana, ki bi želel od državnega organa prejeti javne informacije.

VSEBINA

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

a) Organigram in podatki o organizaciji šole

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

č) Seznam predlogov predpisov

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola (z opisom metapodatkov)

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola s svojega delovnega področja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oz. tematskih sklopov

7. Varstvo osebnih podatkov/ Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Naslov: Cesta v Dobrovce 21
Pošta: 2204 Miklavž na Dravskem polju
Telefon: (02) 629 02 40
Faks: (02) 629 02 41
Elektronski naslov:
Odgovorna uradna oseba: Dušanka Mihalič Mali, ravnateljica zavoda
Datum objave kataloga: 13. april 2007
Datum zadnje spremembe: 1. november 2019
Katalog je dostopen na spletu: http://www.sola-miklavz.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

a) Organigram in podatki o organizaciji šole

Podatki o šoli:   

Javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Miklavž na Dravskem polju  z odlokom o ustanovitvi, je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Zavod je javni vzgojno-izobraževalni zavod in deluje pod imenom:

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju

Osnovna šola opravlja javno službo na področju:

85.200 – osnovnošolsko izobraževanje

Poleg osnovne dejavnosti  opravlja osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

S svojo dejavnostjo šola zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za gravitacijsko območje v prostorskem okolišu, ki je opredeljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju s strani ustanovitelja Občine Miklavž na Dravskem polju. Obsega naslednja naselja:

 • Miklavž na Dravskem polju,
 • Dobrovce,
 • Skoke,
 • Dravski Dvor.

Učenci iz naselij Dobrovce, Skoke in Dravski Dvor obiskujejo podružnično OŠ v Dobrovcah od 1. do 5. razreda, od 6. do 9. razreda pa matično OŠ Miklavž na Dravskem polju.

Organi šole so:  Svet zavod, ravnateljica zavoda, Svet staršev in strokovni organi.

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Odgovornost za učence in otroke prevzemajo strokovni delavci šole in vrtca v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  in drugih aktivnosti (organizirani dnevi, ekskurzije, šola v naravi,…)  na področju šolskega prostora, ki obsega šolske stavbe, športno dvorano, dvorišče, šolsko športno igrišče, ograjen šolski prostor in šolsko dovozno pot ter v prostorih, kjer potekajo druge dejavnosti.

Seznam notranjih organizacijskih enot: Zavod Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju je sestavljen iz enot:

 • matična šola OŠ Miklavž na Dravskem polju
 • podružnična šola Dobrovce
 • vrtec Vrtiljak Miklavž
 • vrtec Ciciban Dobrovce

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe: Dušanka Mihalič Mali

Delovno mesto in naziv: ravnateljica zavoda, profesorica

Elektronski naslov:

Poštni naslov: Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Službena telefonska številka: (02) 629 02 43

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Povezave na register predpisov pristojnega ministrstva:

 • predpisi s področja vzgoje in  izobraževanja in predpisi s področja osnovnošolskega izobraževanja:      (povezava)

Odlok o ustanovitvi v Medobčinskem uradnem vestniku pod Občino Miklavž na Dravskem polju

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju  (Občina Miklavž na Dravskem polju, MUV, št. 14/2007,  z dne 30.03. 2007, stan 484, predpis 239, št. 34/2009, z dne 23.12.2009, stran 1130, predpis 592, št. 9/2015, z dne 18.05.2015, stran 326, predpis 187, št. 23/2017, stran 746,  predpis 277)

Splošni akti šole:

č) Seznam predlogov predpisov

 • predlogi predpisov s področja izobraževanja:      (povezava)

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Predstavitev šole za šolsko leto 2022/23:      (povezava)
 • Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/23:      (povezava)

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na PORTALU e-NAROČANJE:      (povezava)

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 • Postopek  za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Postopek  za napredovanje strokovnih delavcev v plačne razrede

Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca

Odločanje o podelitvi, dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa učenca – perspektivnega  športnika / perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika

f)  Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola (z opisom metapodatkov)

Šola ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola s svojega delovnega področja

Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih:      (povezava)

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest: opredeljena z aktom o sistemizaciji DM.

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

 • za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete ustrezno napravo (računalnik, telefon, tablica) in spletni brskalnik (Internet Explorer, Firefox, Chrome…).

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu šole,
 • dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

 • ustna zahteva,
 • preko telefona,
 • po elektronski poti.

Formalna zahteva:

 • podana ustno na zapisnik,
 • pisna zahteva po pošti,
 • vložitev zahteve po elektronski pošti.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

 • dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami po prehodnem dogovoru.

 

4. Stroškovnik

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:      (povezava)

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Cene in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja so navedeni od 20. do 26. člena

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:      (povezava)

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov

Ni zahtev.

7. Varstvo osebnih podatkov/ Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta:
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 
 
 
 
Dostopnost