Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, starše ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z OŠ Miklavž na Dravskem polju  (v nadaljevanju: »šola«) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja  šola. Večina obdelave osebnih podatkov temelji na določbah veljavne zakonodaje na področju osnovnošolskega izobraževanja ter veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

 

Upravljavec osebnih podatkov:

OŠ Miklavž na Dravskem polju

Cesta v Dobrovce 21

info@sola-miklavz.si

+386 2 629 02 40

https://www.sola-miklavz.si/

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

e-pošta: npr. dpo@datainfo.si

telefon: npr. +386 (0) 2 620 4 300

Spletna stran: npr. www.datainfo.si

1.    Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

 

Ob vpisu učenca v šolo

Za vpis učenca v šolo potrebujemo naslednje podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem ter sledeče podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli. Te podatke obdelujemo za potrebe izvedbe vpisnega postopka, za potrebe obveznega izobraževanja ter za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Zbirka podatkov o učencu se skladno z veljavno zakonodajo hrani trajno. Zbirka podatkov o starših se skladno veljavno zakonodajo hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

 

Med potekom izobraževanja

Za obdobje izobraževanja učenca v šoli vodimo podatke o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah. V okviru navedene zbirke vodimo sledeče osebne podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ter sledeče podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli ter podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah. Te podatke obdelujemo za potrebne obveznega izobraževanja in za potrebe izvajanja drugih z zakonom določenih nalog. Zbirka podatkov o napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hrani trajno, zbirka podatkov o vzgojnih opominih pa se hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

 

Ob zagotavljanju pomoči oziroma svetovanja

Osebni podatki, ki jih zbira svetovalna služba, se vodijo v osebnih mapah učencev. Svetovalna služba začne voditi osebno mapo učenca, ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje tedaj, ko prične voditi postopek nudenja strokovne pomoči učencu. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje, se zbira v soglasju s starši učencev (soglasje se lahko kadarkoli prekliče), razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati. Zbirka vsebuje sledeče osebne podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, ter sledeče podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli, podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah ter družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov, podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja, dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami in strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje, se hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je privolitev in/ali zakonodaja.

 

Gibalne sposobnosti in morfološke značilnosti učencev

Podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev vpisujemo v zbirni športno-vzgojni karton in osebni športno-vzgojni karton. Namen podatkovne zbirke v  športno-vzgojnem  kartonu je ugotavljanje trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev na nacionalni ravni kot strokovna pomoč pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in širše, svetovanje o telesnem in gibalnem razvoju učencev, na podlagi katerega lahko učenci, ki to želijo, sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvet o vključevanju v različne športne dejavnosti. Osebni podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev se zbirajo ob predhodni pridobitvi pisnega soglasja staršev. Na podlagi izrecne privolitve staršev se lahko podatki iz športno-vzgojnega kartona posredujejo tudi Fakulteti za šport (aplikacija SLOfit). Soglasje velja za celotno obdobje učenčevega šolanja, starši pa ga lahko kadarkoli pisno prekličejo.

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev vsebuje sledeče osebne podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev se hrani eno leto po zaključku šolanja učenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov sta zakonodaja in privolitev.

Obdelava na osnovi privolitev staršev

Določene osebne podatke bomo obdelovali samo, če nam boste zato podali svojo privolitev (soglasje). Če boste za določen namen podali svojo privolitev, bomo na primer:

  • starše preko telefonske številke in/ali elektronske pošte obveščali o naših dejavnostih;
  • objavljali skupinske in/ali posamične fotografije/posnetke učenca na naši spletni strani;
  • za namene obveščanja ime in priimek učenca objavili na oglasni deski;
  • na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili literarne izdelke in druge dosežke učenca skupaj z njegovim imenom in priimkom;
  • na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili dosežek učenca na tekmovanjih v znanju, športnih, literarnih in drugih tekmovanjih …

Podaja privolitve je prostovoljna. Privolitev lahko kadarkoli prekličete z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, bomo hranili do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu zahteve za preklic privolitve ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja. Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve, lahko izbrišemo tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

 

Videonadzor

V javnem zavodu OŠ Miklavž na Dravskem polju izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici vhodov v organizacijo) je možno videti, kdo vstopa v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2), vendar tega ne spremljamo. To bi uporabili zgolj v primeru incidenta. Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev) ter premoženja organizacije (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe, v povezavi s 76. in naslednjimi členi ZVOP-2). Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Posnetki se hranijo 3 mesece. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo.  Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo s strani pooblaščene osebe. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki oz. elektronskem naslovu organizacije. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti. Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.«

2.    Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje odločitev

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd. (npr. Arnes, Microsoft, Lopolis, CŠOD ipd.), Pravico imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in otrokovi osebni podatki.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije.

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev kakor tudi oblikovanja profilov ne izvajamo. 

3.    Piškotki

Naša spletna stran deluje s pomočjo t.i. piškotkov (angl. cookies), ki so pomembni za zagotavljanje spletnih storitev, uporabljajo pa se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, za pomoč pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta itd. Spletna stran uporablja nujne piškotke, ki se naložijo takoj, za vse ostale piškotke pa potrebujemo vašo privolitev, ki jo lahko kadarkoli spremenite. Piškotke, ki jih brskalnik shrani, lahko posameznik izbriše.

Vsi podatki, vezani za vaš obisk spletišča, so v anonimizirani obliki shranjeni na strežnikih javnega zavoda Arnes.

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:

Naša spletna stran uporablja le piškotke, ki so potrebni za delovanje storitve.

Vsi uporabniki

Piškotek Vrsta Trajanje Opis
SimpleSAMLSessionID funkcionalni seja Uporablja se za spremljanje sej na spletišču. Omogoča uporabnikom, da ostanejo prijavljeni v storitev.
wordpress_test_cookie funkcionalni seja Piškotek za preverjanje, ali brskalnik podpira piškotke. To je testni piškotek in ne vsebuje podatkov, s katerimi bi bilo možno določiti uporabnika.

sogo_animation_off

funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Ustavi premike)
sogo_bnc funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Črno/Belo)

sogo_contrasts

funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Temni kontrast)

sogo_contrasts_white

funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Svetli kontrast)

sogo_font_2

funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Nastavitev velikosti pisave)

sogo_font_3

funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Nastavitev velikosti pisave)

sogo_font_increase

funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Nastavitev velikosti pisave)

sogo_readable_font

funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Berljiva pisava)

sogo_underline_links

funkcionalni seja Piškotek za nastavitev funkcionalnosti za dostopnost (Podčrtaj povezave)

Prijavljeni uporabniki

Piškotek Vrsta Trajanje Opis
wp-settings-{user_id} funkcionalni 1 leto Uporablja se za prikaz uporabnikovih skrbniških nastavitev. Številka na koncu je uporabnikov ID v podatkovni zbirki. Uporablja se tudi za prilagojen prikaz skrbniškega vmesnika in vmesnika za pregeld spletišča.
wp-settings-time-{user} funkcionalni 1 leto Čas, ko je bil piškotek wp-settings-{uporabnik} ustvarjen. Številka na koncu je uporabnikov ID v podatkovni zbirki. Uporablja se tudi za prilagojen prikaz skrbniškega vmesnika in vmesnika za pregeld spletišča.
wordpress_logged_in_{hash} funkcionalni seja Zapomni si uporabnikovo sejo. Nakazuje, da ste prijavljeni in vaše uporabniško ime. Namenjen za uporabo v večini vmesnika.
wordpress_sec funkcionalni seja Piškotek hrani podatke o vaši avtentikaciji. Uporaba je omejena na skrbniški vmesnik (/wp-admin/).
SimpleSAMLAuthToken funkcionalni odstranjen, ko zaprete brskalnik Uporablja se za vodenje uporabnikove seje po prijavi.

 

4.    Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave v zvezi z njim. Ima tudi  pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami veljavne zakonodaje.

 

Vse navedene pravice in vsa vprašanja lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljene pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. Šola vas bo v odločitvi o zahtevi seznanila tudi z razlogi odločitve in informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo.

V primeru dvoma o vaši identiteti lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete.

 

Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Politika zasebnosti velja od __9. 3. 2023__ dalje.                                        Odgovorna oseba:

Dušanka Mihalič Mali  l.r.