Organizacija šolske prehrane

 

hrana

V šoli sta organizirana malica in kosilo za učence in delavce šole. Učencem je ponujeno sezonsko sadje.

Pri vseh obrokih so prisotni učitelji, ki učence usmerjajo k zdravemu in kulturnemu prehranjevanju (higiena rok – spodbujanje k pravilnemu in rednemu umivanju rok tudi po kihanju, kašljanju, uporaba serviete, uporaba pribora, način prehrane glede na sestavo obroka, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in podobno).

Učenci 1. VIO imajo malico v učilnici. Prvi in drugi razred ob  9.15  in tretji razred ob 9.30. V času šolske malice učenci ne zapuščajo učilnic. Šolska malica je ustrezno dostavljena na vozičku in ustrezno postrežena. Učitelj pred malico prezrači učilnico. Pred malico si učenci temeljito umijejo roke z milom in vodo. Pred hranjenjem se mize očistijo. Na očiščeni mizi  si učenci naredijo pogrinjek. Hrano pomaga razdeliti učitelj, ki si je pred razdeljevanjem hrane temeljito umil in si nadel rokavice. Po malici voziček z nerazdeljeno hrano in organskimi odpadki, učitelj postavi pred vrata, pobriše  mize in prezrači učilnico. Delavci kuhinje odpeljejo voziček.

V učilnicah od 1. do 5. razreda imajo oblikovan sadni kotiček, kjer je sadje za kasnejše zaužitje v pokritih posodah. Zraven je posoda za organske odpadke.

Na matični šoli imajo učenci 2. in 3. VIO malico v jedilnici. Na Podružnici Dobrovce imajo  malico vsi učenci  v jedilnici – ob 9.15 učenci 1.a in 2.a, ob 9.30 učenci 3.a in ob 9.55 učenci 4.a in 5.a. V odmoru od 9.55 do 10.10 imajo na matični šoli malico  učenci 4., 5. in 6. razreda. V odmoru od 10.10 do 10.25 imajo malico  učenci 7., 8. in 9. razreda.  Pred odhodom v jedilnico si učenci temeljito umijejo roke.  Vsak učenec z vsakodnevnim odčitavanjem potrdi naročilo malice. Šolsko malico si učenci postrežejo pri delilnem pultu.  Na očiščeni mizi  si učenci naredijo pogrinjek in malico kulturno pojedo. Malica je za vse učence enotna.

Učenci ločujejo odpadke. Po malici, vsak razred poskrbi za čistočo na svoji mizi. Učenci hrane ne odnašajo iz jedilnice. Prav tako ni dovoljen vnos hrane in sladkih napitkov v šolo.

V času od 9.55 do 10.10 imajo učenci 7., 8. in 9. razreda odmor z vajami za sprostitev in razgibavanje, medtem ko imajo učenci 4., 5. in 6. razreda odmor z vajami za sprostitev in razgibavanje v času od 10.10. do 10.25.

Kosilo se streže v jedilnici. Učenci prihajajo h kosilu po razredih, po določeni časovni razporeditvi. – po urniku razdeljevanja kosil. Pred odhodom iz učilnice se odprejo okna, da se učilnica prezrači. Učenci si umijejo roke in skupaj z učiteljem odidejo do jedilnice. V jedilnici gredo do delilnega pulta. Vsak učenec z vsakodnevnim odčitavanje potrdi naročilo kosila. V jedilnici učenci  prevzamejo pladenj, pribor in servietko. Pri delilnem pultu prevzamejo porcijsko kosilo, pripravljen obrok, ki je količinsko določen, skladno z energijsko vrednostjo, ki je predpisana za posamezne starosti otrok. Prav tako učenci 1. VIO prevzamejo solato.  Učenci gredo do mizi, ki je označena za posamezni razred.  Učenci pri prevzemu hrane opozorijo na večji obrok.  Učenci po končanem obedu odložijo pladnje na odlagalno površino/voziček in ločijo odpadke.  Učitelj poskrbi, da učenci zapustijo čisto mizo. Poskrbi se za prezračevanje jedilnice. Razdeljevanje kosil se zaključi ob 14.00 uri. V solatnem bifeju si učenci 2. in 3. VIO sami postrežejo solato. Uporaba avtomata z vodo in s sadnimi sokovi  z veliki deležem sadja je brezstična. Avtomat je v uporabi, kadar je sok na jedilniku.

Kosila so količinsko različna, zato so tudi cene kosil različne.

Ob predložitvi zdravniškega potrdila o medicinsko indicirani dieti,  pripravljamo dietne obroke.

V času popoldanskega varstva se učenci osvežijo s sadjem.

Šola bo izvedla različne dejavnosti, povezane s prehrano:

 • naravoslovni dan Zdravo življenje,
 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 • razredno uro,
 • priprava jedi za tekmovanje za Zlato kuhalnico,
 • sodelovanje z eko kmetijo,
 • razširjen program (RaP) – Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje
 • Naj najstnik
 • ERASMUS Roots in
 • Zdrava šola.

Šola bo med šolskim letom enkrat preverila stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja:

 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 • naravoslovni dan Zdravo življenje.

Cene posameznih obrokov:

 • cena malice – 0,90 €,
 • cena kosila – za učence od 1. do 3. r. je 1,95 €,
 • cena kosila – za učence od do 6. r. je 2,20 €,
 • cena kosila – za učence od 7. do 9. r. je 2,50 €,
 • cena kosila – za odrasle je 5,00 €.

Ceno malice v skladu z Zakonom o šolski prehrani določi minister za izobraževanje, znanost in šport.

Celotno organizacijo prehrane vodi vodja šolske prehrane Leandra Mernik.

 

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Pri pravici do subvencionirane šolske prehrane šola upošteva uvrstitev v dohodkovni razred, razviden iz odločbe o otroškem dodatku, ki ga izda CSD. Uvrstitev se upošteva na podlagi izmenjave podatkov pristojnih ministrstev in šole.

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega V. dohodkovnega razreda.

Subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega III. dohodkovnega razreda.

 

POSTOPKI IN OBVEZNOSTI NAROČANJA TER ODJAVLJANJA ŠOLSKE PREHRANE

Starši prijavijo učenca na šolsko prehrano z obrazcem Prijavnica učenca na šolsko prehrano. Vse morebitne spremembe za daljši čas morajo starši določiti na novi Prijavnici učenca na šolsko prehrano oz. na obrazcu Preklic prijave učenca na šolsko prehrano. Oba obrazca sta veljavna s podpisom staršev/skrbnikov/vlagateljev prijave.

 

Vse kratkoročne odjave obrokov starši opravijo izključno v tajništvu šole:

 • na spletni strani šole prek elektronskega obrazca prijava/odjava šolske prehrane,
 • preko elektronske pošte,
 • preko faksa,
 • preko telefona,
 • z geslom preko Lopolisa.

Kratkoročne odjave, ki jih starši sporočijo v tajništvo šole do 8.30 za tekoči dan, so obravnavane kot pravočasne in se tako odjavljeni obroki ne zaračunajo. Vse odjave, sporočene po 8.30, se upoštevajo kot nepravočasne. Nepravočasno odjavljeni ali neodjavljeni in neprevzeti obroki se zaračunajo.

Posebnost so subvencionirani obroki.

Obrok je subvencioniran samo v primeru, da ima učenec obrok naročen in ga tudi prevzame. Subvencija velja tudi za prvi dan nepravočasne odjave. Obroke, ki so sicer subvencionirani, vendar niso bili odjavljeni in jih učenec ni prevzel, šola zaračuna po ceni nesubvencioniranega obroka.

Izredno naročanje kosil za tekoči dan od 01.09.2022 ni več mogoče.

SKUPINA ZA ŠOLSKO PREHRANO NA ŠOLI

Skupina za šolsko prehrano deluje v okviru programa HACCP-tima, ki ga sestavljajo Leandra Mernik, vodja šolske prehrane, Helena Gajser, vodja kuhinje, in predstavnica staršev Eva Lepej.

Skupina za šolsko prehrano opravlja naslednje naloge:

 • odobri prehrambeni načrt, ki je sestavni del celotnega šolskega programa, in skrbi, da se le-ta dosledno izvaja;
 • obravnava organizacijska in finančna vprašanja, ki zadevajo šolsko prehrano;
 • ugotavlja pomanjkljivosti prostorske ureditve, opreme in drobnega inventarja šolskih kuhinj in njim pripadajočih prostorov ter predlaga ustrezne ukrepe Svetu šole;
 • izvaja kontrolo nad doslednim izvajanjem HACCP-sistema;
 • obravnava opozorila in pritožbe staršev ter otrok v zvezi s šolsko prehrano.
 
 
 
 
Dostopnost