Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanoviteljice Občine Miklavž na Dravskem polju, trije predstavniki Sveta staršev in pet predstavnikov zaposlenih.

Člani Sveta zavoda so:

 • predstavniki zaposlenih: Darja Majhenič, Andreja Kolander, Jerneja Malec, Katja Trstenjak, Jana Godec;
 • predstavniki ustanoviteljice Občine Miklavž na Dravskem polju: Iztok Peterin, Stanislav Petek, Žiga Voršič;
 • predstavniki staršev: Darko Smiljan – matična šola, Bricman Rantuša Saša – podružnična šola Dobrovce, Lamot Tjaša – vrtec

Pristojnosti Sveta zavoda obravnava 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Svet zavoda obravnava:

 • vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa na šoli,
 • usmerja materialno poslovanje šole,
 • sprejema Letni delovni načrt,
 • sprejema Zaključno poročilo,
 • sprejema Poslovno poročilo,
 • opravlja druge naloge, v skladu z zakonskimi predpisi in statutom šol.

 

PLAN SESTANKOV SVETA ZAVODA:

 • 22. 9. 2020, ob 17.00
 • 17. 12. 2020, ob 17.00
 • 26.02.2021, ob 16.30
 • 08.06. 2021, ob 17.00

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021:

 

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020:

POSLOVNIK SVETA ZAVODA: