Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 24.01.2022 do vključno z 28.01.2022 za 5. d  razred izvaja izobraževanje na daljavo (zaradi naglega širjenja okužb – več kot 30 % učencev v razredu).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh s strani razrednika.

Ravnateljica zavoda:

Dušanka Mihalič Mali, l. r.

V Miklavžu na Dravskem polju, dne 16.01.2022