Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se, od 17.01.2022 do vključno 21.01.2022, izvaja za 8.c razred in skupino MUS4,  izobraževanje na daljavo (zaradi širjenja virusa).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh, preko svojih razrednikov.

Ravnateljica zavoda:

Dušanka Mihalič Mali, l. r.

V Miklavžu na Dravskem polju, dne 17.01.2022